ANOREXIA

Anorexia-txaro fontalba
Anorexia. Escay, pintura, espejos, platos. 1999. 140 x 100 x 85 cm.